C084

ماژول رابط صوتی
با بعد کهکشان
جدید، مرکز دریافت زنگ خطر (ARC) می تواند در استفاده از کانال های صوتی مستقل گوش دادن به شناسایی محل خاص که در آن زنگ خطر آغاز شده است و تایید منبع و علت. این کار باعث کاهش آلارم های کاذب و افزایش قابلیت اطمینان سیستم می شود.

در دسترس بودن: محصول در دسترس

Features
  • PSTN گزینه مبتنی بر
  • کنترل

  • کننده صوتی PCB متصل به پانل و خط تلفن
  • می

  • دهد 2 کانال های صوتی به عنوان استاندارد
  • اتوبوس

  • صوتی دیجیتال اجازه می دهد تا 8 واحد MUX صوتی اضافی
  • هر

  • کانال صوتی به 1 گروه سیستم نقشه برداری
  • اختیاری 5-10 ثانیه از قبل و ضبط پس از زنگ ذخیره می شود
قسمت

رابط

شماره . توضیحات
سی۰۸۴ صوتی برای کهکشان ابعاد

دسته: