C086

رابط کارت خوان
USB کامپیوتر /
رابط خواننده اجازه می دهد یک راه بسیار ساده و سریع برای کاربر برای اضافه کردن کارت های کنترل دسترسی جدید به پایگاه داده از طریق مدیریت کاربر نرم افزار سوئیت.
هر خواننده Wiegand را می توان متصل و آن را باید همان نوع است که برای کنترل دسترسی در آن سایت استفاده می شود.
هیچ خواننده ای با این رابط عرضه نمی شود.
از USB تغذیه می شود.

در دسترس بودن: محصول در دسترس

قسمت

رابط

شماره . توضیحات
سی۰۸۶ کارت خوان (خواننده عرضه نشده)

دسته: