logo
Loading

سنسورها

اقدامات شهر هوشمند برای در صدر ماندن شهر های هوشمند یک هم زیستی مسالمت آمیز بین اطلاعات، اینترنت اشیا و فناوری‌ها ایجاد می کنند تا تصمیمات بهتری بگیرند و خدمات به روز و مورد نیاز را ارائه دهند. این شهرها ترجیحات جامعه را برای بهبود خدمات و زیرساخت‌ها ...
راهکار ها پروژه ها logo خانه سوالات کاتالوگ